วันที่ 15 มิถุนายน 2561

นายสันธาน  สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมกดาหาร

กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการอบรม"ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชน โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

2. เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด

เป้าหมายผู้เข้าอบรม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ซึ่งเป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงที่มีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 รุ่นๆละ 110 คน รวมทั้งสิ้น 770 คน โดยรุ่งที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561

โดยมีนายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร