13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.

นายสันธาน  สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเยพติดในพื้นทีี่่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ผู้เสพ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตามกลยุทธ์ที่ว่า เอายาออกจากกาย เอาใจออกจากยา หันหน้าเข้าสู่ครอบครัวและชุมชน "โดย ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมกดาหาร ระหว่างวันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

โดยมีนายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ณ กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร